Rap: Tuyệt vời Đà Nẵng ơi! Great! Đà Nẵng

Bài rap mô tả toàn cảnh sông núi và con người Đà Nẵng.

Nguồn: https://www.facebook.com/nhox.doan
Loading...